ANTECEDENTS.-

Amb data 6 d’abril de 2023, la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), ha dictat resolució per la qual s’ha aprovat la concessió de subvenció, dins de la “convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023”, aprovada per Resolució de 23 de desembre de 2022 i publicada en el DOGV núm. 9511, de 13 de gener de 2023:

Núm. Exp. IVACE: *MIPAEA/2023/187.

Projecte: Millores d’infraestructures en polígon industrial Els Barris de Rojales.

CANTITAT A JUSTIFICAR

SUBVENCIÓ CONCEDIDA

Cost d’execució de les obres i/o instal·lacions

186.800,00

154.592,69

Cost de redacció de projecte d’obra i/o instal·lacions, seguretat i salut i DO

7.472,00

6.183,71

TOTAL

194.272,00

160.776,40

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’ACTUACIÓ.-

a) Objectius del projecte obtinguts:

 • Incrementar la competitivitat de l’àrea industrial perquè esta puga mantindre el seu paper impulsor del creixement sostenible i de l’ocupació en el municipi de Rojales.
 • Assegurar unes millors condicions i alts estàndards de qualitat per a l’àrea industrial de manera que s’incremente la competitivitat del sòl industrial a Rojales.
 • Facilitar l’assentament de nous establiments en l’àrea industrial.
 • Contribuir a l’objectiu de reindustrialització del territori valencià i donar suport a la creació d’ocupació.
 • Fomentar la inversió industrial.
 • Impulsar actuacions de millora de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del nostre sector industrial.

b) Actuacions/obres executades:

 • Vigilància a través de CCTV connectat a la Policia local.
 • Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
 • Millora de l’enllumenat públic, mitjançant mesures d’eficiència energètica i/o energies renovables.
 • Millora de diverses zones verdes.
 • Creació de pàgina WEB.
 • Senyalització.

 

Pin It on Pinterest

Share This