• L’Excel·lentíssima Diputació Provincial d’Alacant, ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a la “redacció de programa d’actuació, redacció de model de gestió i seguiment del pla i procés de participació pública”, Línia de subvenció A, prestació 3, anualitat 2022, amb un import de 18.000 €, per acord de la Junta de Govern d’aquesta, en sessió ordinària celebrada amb data 25 de juliol de 2022, publicada Resolució en el BOP núm. 144, de 01/08/2022, dins de la Convocatòria de subvencions dineràries a favor de municipis per a la redacció d’estudis relacionats amb la sostenibilitat energètica municipal: plans de mobilitat urbana sostenible i estudis per al desenvolupament i implementació de comunitats energètiques locals. Anualitat 2022, BOP núm. 71, 12/04/2022.
  • L’Excel·lentíssima Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada als tractaments d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari (línia de subvenció 1), amb un import de 3.711,13 euros i per als tractaments de control de dípters (línia de subvenció 2), amb un import de 2.957,50 euros, per Resolució de la Junta de Govern d’aquesta, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de juliol de 2022, publicada en el BOP núm. 146, de 03/08/2022, dins de la “Convocatòria de concessió d’ajudes per al control de la salubritat pública i benestar animal, anualitat 2022”, BOP núm. 61, 29/03/2022.
  • L’Excel·lentíssima Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret núm. 2022-3506 del Sr. Diputat de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a “sufragar el sobrecost del transport de residus dels residus de la fracció tot un a instal·lacions fora de l’àmbit del pla zonal a una distància major de 30 minuts, Línia de subvenció 3: Municipis integrats en el Consorci del Pla Zonal de Residus 11, Àrea de Gestió A6” per un import de 10.141,64 € euros, BOP núm. 166, 01/09/2022, dins de la “Convocatòria de subvencions dineràries per a sufragar part dels costos de recollida i transport de residus domèstics, destinades a mancomunitats de municipis i municipis de menys de 4.000 habitants no mancomunats, i per a sufragar part del sobrecost de transport als municipis que integren el Consorci del Pla Zonal de Residus 11-Àrea de Gestió A6, anualitat 2022”, BOP núm. 61, 29/03/2022.

Pin It on Pinterest

Share This