L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret del Sr. Diputat de Presidència, Economia, Règim Interior i Esports núm. 1191, de data 28 de març de 2022, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales per un import de 123.395,61 euros, la qual cosa suposa el 85% del cost de l’obra i redacció del projecte, per a l’actuació adequació de la superfície de joc per a camp de futbol 8, denominada “Transformació camp de terra”, publicat anunci en el BOP núm. 66 de 5 d’abril de 2022, dins de la “ Convocatòria per a la concessió d’ajudes als Ajuntaments i Entitats Locals d’Àmbit Territorial Inferior al municipi (*EATIM) de la província, per a inversió en renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals a executar per a Ajuntaments, anualitat 2021 ”, BOP núm. 92, 18/05/2021.

Pin It on Pinterest

Share This