L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, ha aprovat per Decret del Diputat d’Innovació, Agenda Digital, Contractació i Residents Internacionals número 2022-2109, de data 23 de maig de 2022, la concessió d’una subvenció no dinerària a l’Ajuntament de Rojales, consistent en el lliurament de *firewall tipus 2, la subvenció del qual ascendeix a 2.071,76 euros, publicat anunci en el BOP núm. 99, de 26/05/2022, dins de la “Convocatòria de concessió de subvencions per a mesures de ciberseguretat i modernització dels municipis i entitats locals menors de la província d’Alacant, anualitat 2022”, publicada en el BOP núm. 56, de 22 de març de 2022.

Pin It on Pinterest

Share This