Amb data 28 de juliol de 2022, la Presidència de l’IVACE va dictar resolució per la qual es va aprovar la concessió de l’ajuda reembossable (préstec bonificat/subvenció a fons perdut) “Convocatòria Resolució d’1 d’abril de 2022, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en els municipis de la Comunitat Valenciana amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022”. Amb data 19 de novembre de 2022, la Directora General de l’IVACE ha dictat resolució complementària segons el que s’estableix en l’article 9 de la citada convocatòria, fixant l’import final i definitiu del préstec bonificat i l’ajuda a fons perdut concedida, i les dades de la qual s’indiquen a continuació.

Objectius: Es tracta de la instal·lació d’un sistema de generació d’energia elèctrica mitjançant tecnologia fotovoltaica com a font d’energia renovable, l’objectiu de la qual és un autoconsum energètic, reduint així la seua facturació elèctrica anual, aconseguint un important estalvi energètic a causa de l’ús del sol com a font d’energia.

Resultats: A continuació es realitza el comparatiu entre factures d’abril (no es disposa de més amb la instal·lació realitzada) de la present anualitat i d’una anualitat anterior.

Periode

facturat

Energia

punta

(Kwh)

Energia

pla

(Kwh)

Energia

vall

(Kwh)

Energia

total

(Kwh)

Abril 2021

622,00

1.365,00

1.018,00

3.005,00

Abril 2023

204,74

124,45

462,52

791,71

En la Memòria Tècnica presentada s’estimava la producció solar d’abril en 1.952,71, sent que en la realitat s’està estalviant 2.213,2, superior al que es preveu. Pel que el mes d’abril s’haurien abocat a la xarxa 260,49 kWh, amb el seu consegüent estalvi econòmic. Tot l’exposat va d’acord i és conforme i *interpolable a l’anualitat amb la qual es va realitzar l’estudi inicial, no disposant de més dades reals per no disposar de més factures d’electricitat des que es va finalitzar la instal·lació fins a la *actalidad.

Núm. Expedient IVACE: IAAUTF/2022/37

Projecte: Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum amb abocament a xarxa, Carrer del Pi, núm. 2, baix, escaira Carrer Ametlers, núm. 8, Urbanització Ciutat Quesada, de Rojales.

Costos subvencionables

Cantitat a

justificar (EUR)

Subvenció fons

perdut (EUR)

Inversions en equips i muntatge, obra civil, instal·lacions d’evacuació, projecte i DO i altres costos associats.

16.292,65

8.146,32

Total

16.292,65

8.146,32

Pin It on Pinterest

Share This