L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret del Sr. Diputat de Carreteres núm. 3896, de data 1 de setembre de 2023, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a la “Adquisició de lluminàries LED solars en vies i camins rurals, Camí de la Alcudia, Camí dels Horts, Camí d’Orihuela / dels Frares, Camí La Palmera, Camí El *Lentao, Camí El Sallaveras, Camí El Marabú, Camí El Roca, Camí Cames, Camí Els Sebastianes, Camí del Román, Camí del Xalet, Camí El Torner”, de Rojales, per un import de 25.000,00 euros, Resolució publicada en el BOP núm. 171, de 5 de setembre de 2023, dins de la convocatòria de subvencions per a l’adquisició de lluminàries i elements per a la millora de la seguretat viària, en vies i camins rurals, per als municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, anualitat 2023, BOP núm. 72, 13/04/2023.

Pin It on Pinterest

Share This