L’Ajuntament de Rojales és beneficiari de subvenció atorgada per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per acord plenari, en sessió extraordinària celebrada el dia 18 de desembre de 2020, i modificacions posteriors, dins del Pla “PLANIFICA”: Pla d’Inversions i Finançament en Infraestructures de la província d’Alacant (Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal 2020-2023) per a les obres denominades “Millora de la urbanització del segon tram de l’Av. Justo Quesada”, “Reforma i millora de vestuaris del poliesportiu municipal d’Heretats” i “Obres de rehabilitació en el Teatre *Capitol”, concedint una ajuda de 227.500,00 €, 166.351,97 € i 478.246,36 €, respectivament.

Pin It on Pinterest

Share This