Amb data 27 de maig de 2022, la Presidència de l’IVACE va dictar resolució per la qual es va aprovar la concessió de l’ajuda reembossable (préstec bonificat/subvenció a fons perdut) “CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2022, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a l’execució de mesures d’estalvi i eficiència energètica en els sistemes d’enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat Valenciana, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022”. Amb data 21 de desembre de 2022, la Directora General de l’IVACE ha dictat resolució complementària segons el que s’estableix en l’article 9 de la citada convocatòria, fixant l’import final i definitiu del préstec bonificat i l’ajuda a fons perdut concedida, i les dades de la qual s’indiquen a continuació.

Descripció: Esmena de deficiències i desperfectes en els quadres de comandament i protecció, desconnexió del sistema de reducció de flux en capçalera existent, quedant programades les noves lluminàries amb tecnologia LED per a la reducció de flux lluminós segons criteris de l’Ajuntament de Rojales, substitució de les lluminàries existents per lluminàries LED concordes a la Normativa vigent i esmena de desperfectes existents als braços de les lluminàries instal·lades sobre façanes, emplaçats en les següents ubicacions i sector corresponent:

CM-01: C/ Dic Diputació d’Alacant, núm. 27-2 (C/ Terra Mítica)
CM-04: C/ Cuevas de la Marrada, núm. 3-2
CM-22: C/ Talaia, núm. 17 (Col·legi)
CM-31: C/ Sant Pere, núm. 6-1
CM-48: C/ Dic Diputació d’Alacant, núm. 27-1
CM-49: C/ Dic Diputació d’Alacant, núm. 27-3

Núm. Expedient IVACE: E4SP41/2022/9

Projecte: Substitució de lluminàries amb llums de vapor de sodi alta pressió per lluminàries amb tecnologia LED en el terme municipal de Rojales.

Costos subvencionables

Cantitat a

justificar (EUR)

Subvenció fons

perdut (EUR)

Equips, instal·lació, muntatge, projecte i obra civil.

62.567,41

31.283,70

Total

62.567,41

31.283,70

Pin It on Pinterest

Share This