L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern de data 11 d’abril de 2022, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales per un import de 12.496,25 euros, per a cobrir les aportacions del Consorci Provincial de Bombers 2022, publicat anunci en el BOP núm. 72 de 13 d’abril de 2022, dins de la “Convocatòria d’ajudes als Ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants per a cobrir les aportacions estatutàries del Consorci Provincial per al servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament d’Alacant, anualitat 2022”, BOP núm. 38, 24/02/2022.

Pin It on Pinterest

Share This