• L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant va aprovar per Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de juliol de 2022, l’expedient relatiu a l’aprovació del primer període de la Convocatòria de subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: Pla+A prop 2022, per a Línies d’actuació d’Inversions de l’Àrea de Cooperació, Resolució publicada en el BOP núm. 144, 01/08/2022, resultant beneficiari aquest Ajuntament d’una ajuda amb el número 86 i per Decret de la presidència número 1863/2023, es va aprovar la modificació de l’actuació programada amb el citat núm. 86, resultant concedida la subvenció destinada a l’actuació “Renovació de la xarxa d’aigua potable i xarxa de sanejament en les zones Joan XXIII, Alacant-Ramón y Cajal, Romero, El nostre Pare Jesús, Palmera 1, Palmera 2 i Granados”, amb un import de 261.956,00 €.
  • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant va aprovar per Decret de la Sra. Vicepresidenta 2a i Diputada de Cicle Hídric, núm. 2022-3123, de data 26 de juliol de 2022, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a l’actuació hidràulica denominada Renovació de la xarxa d’aigua potable i escomeses als carrers Miguel Ortega (pedania de *Heredades) i Calvari Vell de Rojales (expedient 2021/022-PACH), Resolució publicada en el BOP núm. 147, de 4 d’agost de 2022, per un import de 97.460,51 euros, dins de la Convocatòria del Pla d’ajudes als municipis de la província per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament: Pla+Aigua 2022, BOP núm. 91, 16/05/2022.
  • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret del Sr. Diputat de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans número 3162, de data 14 de juliol de 2023, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a “sufragar el sobrecost del transport dels residus de la fracció tot un a instal·lacions fora de l’àmbit del pla zonal, Línia de subvenció 3: Municipis integrats en el Consorci del Pla Zonal de Residus 11, Àrea de Gestió A6” per un import de 9.155,62 € euros, Resolució publicada en BOP núm. 142, 25/07/2023, dins de la “Convocatòria de subvencions per a sufragar els costos de la recollida i transport de residus domèstics destinades a mancomunitats de municipis així com a municipis de menys de 4.000 habitants no mancomunats, i per a sufragar el sobrecost de transport als municipis que integren el Consorci del Pla Zonal de Residus 11-Àrea de Gestió A6, anualitat 2023”, BOP núm. 91, 12/05/2023.
  • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret del Sr. Diputat d’Innovació, Agenda Digital, Contractació, Residents Internacionals, Cultura i Transparència, núm. 2023-3273, de data 20 de juliol de 2023, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a les modalitats d’actuació música, teatre, teatre infantil, dansa i circ, Línia B, Resolució publicada en el BOP núm. 141, de 24 de juliol de 2023, per un import de 10.643,55 euros, dins de la Convocatòria de subvencions per a la realització d’un “Festival Provincial d’Arts Escèniques 2023”, BOP núm. 45, 06/03/2023.
  • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret del Sr. Diputat d’Innovació, Agenda Digital, Contractació, Residents Internacionals, Cultura i Transparència, núm. 2023-3107, de data 12 de juliol de 2023, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a la següent línia: Línia 1): Envoltar-te, per un import de 6.000 euros. Resolució publicada en el BOP núm. 137, de 18 de juliol de 2023, dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2023, BOP núm. 37, 22/02/2023.

Pin It on Pinterest

Share This