L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària celebrada el 8 de juny de 2022, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a Escola Esportiva Municipal “Gimnàstica de Manteniment per a Adults”, setembre 2021-juny 2022, per un import de 5.894,36 euros, Resolució publicada en el BOP núm. 114 de 16 de juny de 2022, dins de la convocatòria del Pla d’Ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi de la província d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals dependents dels mateixos (Patronats, Organismes Autònoms, Fundacions Esportives, etc.), per a la realització d’activitats esportives (competitives, fisicorecreatives, populars, formatives, divulgatives, etc.), o per al funcionament d’Escoles esportives municipals, anualitat 2022, BOP núm. 46, 08/03/2022.

 

Pin It on Pinterest

Share This