L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària celebrada el 13 de juny de 2022, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a les següents línies:
Línia 1): Rodearte 2021-2022, per un import de 5.000 euros,
i
Línia 3): Edició, maquetació i impressió llibre “Venancio” missioner de Rojales, per un import de 3.000 euros,
Resolució publicada en el BOP núm. 119, de 27 de juny de 2022, dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, 2022, BOP núm. 248, 30/12/2021.

Pin It on Pinterest

Share This