• L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret de la Sra. Diputada de Serveis Socials i Igualtat núm. 3320, de data 27 d’agost de 2021, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a la “ELABORACIÓ DE L’I PLA INTERN PER A la PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE ROJALS (2021-2025)”, per un import de 1.724,61 euros, Resolució publicada en el BOP núm. 170 de 7 de setembre de 2021, dins de la “Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant per a l’elaboració i avaluació de plans d’igualtat de gènere, anualitat 2021”, BOP núm. 51, 16/03/2021.
 • En el DOGV núm. 9164 d’1 de setembre de 2021, figura publicada la Resolució de 26 d’agost de 2021, de la Consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen per a l’exercici 2021 subvencions a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana, atorgant a aquest Ajuntament una subvenció de 10.000,00 euros per a l’actuació denominada “Renovació de sistema d’alarma i adquisició de sistema de videovigilància i equipament”, dins de la convocatòria publicada en el DOGV núm. 9059 de 12/04/2021.
 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret de la Sra. Diputada de Serveis Socials i Igualtat núm. 3230, de data 19 d’agost de 2021, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada al programa “PRESÈNCIA DE DONA”, Resolució publicada en el BOP núm. 164 de 30 d’agost de 2021, per un import de 2.959,00 euros, dins de la “Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2021”, BOP núm. 51, 16/03/2021.
 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord plenari, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juliol de 2021, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a “Actuacions de millora en les zones Castillo, Rafael *Aráez i *Limonar”, Resolució segon període publicada en el BOP núm. 143 de 30 de juliol de 2021, per un import de 248.926,00 euros, dins de la Convocatòria de concessió de subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: PLA+A prop 2020, BOP núm. 247, 29/12/2020.
 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret del Sr. Diputat de Presidència, Economia, Règim Interior i Esports, núm. 2021-3089 de 9 d’agost de 2021, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a l’actuació denominada “Reforma de la Pista Poliesportiva en les instal·lacions de carrer *Limonar”, Resolució publicada en el BOP núm. 155 de 17 d’agost de 2021, per un import de 55.646,65 euros, dins de la convocatòria del Pla d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (*EATIM) de la província d’Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o reforma d’instal·lacions esportives municipals: Pla+Esport 2021, BOP núm. 92, 18/05/2021.
 • En el DOGV núm. 9150 de 13 d’agost de 2021, figura publicada la Resolució de 3 d’agost de 2021, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es concedeixen les subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana en l’exercici 2021, atorgant a aquest Ajuntament una subvenció de 810,90 euros per a aquest concepte.
 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret de la Sra. Vicepresidenta 1a i Diputada de Cultura i Transparència, núm. 3.157 de 12 d’agost de 2021, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a les modalitats d’actuació teatre, teatre infantil, dansa i circ, Resolució publicada en el BOP núm. 153 de 13 d’agost de 2021, per un import de 9.923,18 euros, dins de la Convocatòria de subvencions per a la realització d’un “Festival de Provincial d’Arts Escèniques 2021”, BOP núm. 56, 24/03/2021.
 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret de la Vicepresidenta 1a i Diputada de Cultura i Transparència, núm. 3.136 d’11 d’agost de 2021, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada al programa línia 1. Foment de la participació ciutadana, denominat Rojals Participa 2021, Resolució publicada en el BOP núm. 153 de 13 d’agost de 2021, per un import de 6.500 euros, dins de la convocatòria de subvencions per a la promoció i el foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern per a municipis, mancomunitats i entitats locals menors, anualitat 2021, BOP núm. 100, 28/05/2021.
 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret del Sr. Diputat d’Esports número 2021-2886, de data 28 de juliol, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a l’adquisició de trofeus i medalles per a l’activitat XVIII Edició 10 Km i 5,8 Km Vila de Rojals octubre 2021, Resolució publicada en el BOP núm. 147 de 5 d’agost de 2021, per un import de 567,41 euros, dins de la convocatòria del Pla d’Ajudes econòmiques per a l’adquisició de trofeus i medalles, anualitat 2021, dirigida a les activitats de promoció esportiva i desenvolupament de l’esport, BOP núm. 73, 21/04/2021.
 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària celebrada el 28 de juliol de 2021, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a Escola Esportiva Municipal “Gimnàstica de Manteniment per a Adults”, setembre de 2020 a juny de 2021, per un import de 7.538,03 euros, Resolució publicada en el BOP núm. 146 de 4 d’agost de 2021, dins de la convocatòria del Pla d’Ajudes a municipis per a promoció de l’esport, anualitat 2021, dirigida a la realització d’activitats esportives (competitives, fisicorecreatives, populars, formatives, divulgatives, etc.), o per al funcionament d’Escoles esportives municipals, BOP núm. 73, 21/04/2021.
 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària celebrada el 28 de juliol de 2021, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a la línia subvencionable 1. Concert a càrrec de la Jove Orquestra Simfònica de Torrevieja de l’Associació Musical i Cultural Ars *Aetheria, per un import de 3.000 euros i una altra destinada a la línia subvencionable 3. Concert a càrrec de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Sant Antoni, per un import de 500 euros, Resolució publicada en el BOP núm. 143 de 30 de juliol de 2021, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments denominada “Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals, en municipis de la província d’Alacant. Anualitat 2021”, BOP núm. 65, 08/04/2021.

 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret de la Sra. Vicepresidenta 1a i Diputada de Cultura i Transparència núm. 2581, de data 7 de juliol de 2021, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a “Equipament: Equip de climatització, equip d’imatge i so i ordinador portàtil per a “Aula de la Naturalesa”, per un import de 1.979,28 euros, BOP núm. 132, 15/07/2021, dins de la “Convocatòria de subvencions als Ajuntaments de la província per a l’equipament de les instal·lacions culturals de titularitat municipal. Anualitat 2021”, BOP núm. 47, 10/03/2021.

 • La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ha resolt amb data 14 de juliol de 2021, la concessió de subvencions destinades a finançar la reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics existents en 2021, DOGV núm. 9133 de 22/07/2021, resultant beneficiari l’Ajuntament de Rojales amb un import de 5.494,09 euros, destinat a “Millora de les instal·lacions d’enllumenat de l’escenari del Teatre Capitol de Rojals”, dins de la “Convocatòria de concessió de subvencions destinades a finançar la reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics existents en 2021”, publicada en el DOGV núm. 9055, de 07/04/2021.
 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada amb data 14 de juliol de 2021, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a “sufragar el sobrecost del transport dels residus de la fracció tot un a instal·lacions fora de l’àmbit del pla zonal a una distància major de 30 minuts. Línia de subvenció 3: Municipis integrats en el Consorci del Pla Zonal de Residus 11, Àrea de Gestió A6)” per un import de 10.359,57 € euros, BOP núm. 134, 19/07/2021, dins de la “Convocatòria de subvencions dineràries per a sufragar part dels costos de recollida i transport de residus domèstics, destinades a mancomunitats de municipis, així com a municipis de menys de 4.000 habitants no mancomunats, i per a sufragar part del sobrecost de transport als municipis que integren el Consorci del Pla Zonal de Residus 11-Àrea de Gestió A6, anualitat 2021”, BOP núm. 61, 31/03/2021.
 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a l’actuació “reasfaltat en polígon industrial Els Barris”, amb un import de 159.970,70 €, per acord del Ple d’aquesta, en sessió extraordinària celebrada amb data 17 de juny de 2021, publicada Resolució en el BOP núm. 122, de 01/07/2021, dins de la Convocatòria de subvencions per a danys produïts als municipis de la província d’Alacant afectats pel temporal *DANA ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l’11 i el 14 de setembre de 2019, BOP núm. 245, 24/12/2020.
 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a la “redacció d’inventaris i diagnòstics de mobilitat urbana (línia de subvenció 2: per a municipis amb població entre 15.001 i 55.000 habitants) per a l’anualitat 2021, amb un import de 18.000 €, per acord de la Junta de Govern d’aquesta, en sessió ordinària celebrada amb data 16 de juny de 2021, publicada Resolució en el BOP núm. 122, de 01/07/2021, dins de la Convocatòria de subvencions a favor de municipis de la província d’Alacant destinades a la redacció d’inventaris i diagnòstics de mobilitat urbana i a la redacció de nous plans de mobilitat urbana sostenible (*PMUS), anualitat 2021, BOP núm. 58, 26/03/2021.
 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern de data 16 de juny de 2021, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales per un import de 12.873,72 euros, per a Consorci Provincial de Bombers 2021, BOP núm. 115, 18/06/2021, dins de la “Convocatòria d’Ajudes als Ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, per a cobrir les aportacions estatutàries del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament d’Alacant en l’anualitat 2021”, BOP núm. 85, 7/5/2021.
 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern de data 16 de juny de 2021, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a l’activitat “XIII FESTIVAL DE MÚSICA ROJALS 2020. MÚSIQUES SENSE FRONTERES” , per un import de 5.662,87 euros, BOP núm. 119, 28/06/2021, dins de la “Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals d’especial relleu, anualitat 2021”, BOP núm. 47, 10/03/2021.
 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern de dates 2 i 9 de juny de 2021, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada al “Disseny, maquetació i impressió lliure “Rojales. Memòria del seu govern municipal des de 1773 fins a l’actualitat”, BOP núm. 112, 15/06/2021, per un import de 5.000 euros, dins de la “Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2021”, BOP núm. 47, 10/03/2021.
 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern de data 2 de juny de 2021, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a l’activitat “*Correfoc”, BOP núm. 112, 15/06/2021, per un import de 2.000 euros, dins de la “Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant, per a foment de la llengua i cultura popular valenciana, anualitat 2021”, BOP núm. 47, 10/03/2021.
 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada als “programa *citizenship, *equality, *rights *and *values (*CERV). Xarxa de Ciutats. Promoció de la cultura i l’art com a vehicle de missatges inspirats en els valors europeus de la localitat”, dins de la Prestació II, per un import de 1.800 €, per Decret del Sr. Diputat de Projectes Europeus, Agenda Digital i Innovació número 1274, de 19 d’abril de 2021, publicat en el BOP núm. 74, de 22/04/2021, dins de la “Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant per a la redacció i presentació de projectes europeus 2021” (BOP 41, 2/03/2021).
 • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per acord de la Junta de Govern de 26 de maig de 2021, ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada al “Tractament d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari 2021”, dins de la “Convocatòria anticipada d’ajudes per als tractaments d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari en municipis de la província d’Alacant, anualitat 2021”, (BOP Núm. 3, 07/01/2021), per un import de 3.294,98 €.

 

Pin It on Pinterest

Share This