L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió plenària de 8 de juny de 2022 va aprovar la Modificació de Crèdits núm. 8/2022, per la qual es va crear entre altres, l’aplicació pressupostària 34.1532.4620100 denominada “Subvenció a l’Ajuntament de Rojales: reasfaltat en polígon industrial Els Barris. DANA-19” destinada a dotar de finançament a l’execució de les actuacions objecte d’aquesta, concedint una subvenció nominativa a aquest Ajuntament per un import de 159.970,70 euros.

MUNICIPI APLICACIÓ CODI PROJECTE DENOMINACIÓ ACTUACIÓ IMPORT TOTAL ACTUACIÓ (€) IMPORTE SUBVENCIÓ (€)
ROJALES 34.1532.4620100 2022.5.*DANA.03 reasfaltat en polígon industrial Els Barris 159.970,70 159.970,70

 

Pin It on Pinterest

Share This