L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària celebrada el 8 de juny de 2022, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a la “Renovació de cartel·les i textos didàctics de les sales expositives i de la senyalística del Museu”, per un import de 3.440,22 euros, Resolució publicada en el BOP núm. 115 de 17 de juny de 2022, dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments, a fundacions i altres entitats sense fi de lucres, de la província d’Alacant, per a museus i col·leccions museogràfiques permanents, anualitat 2022, BOP núm. 248, 30/12/2021.

Pin It on Pinterest

Share This