L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària celebrada el 22 de maig de 2023, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a Escola Esportiva Municipal “Gimnàstica de Manteniment”, setembre 2022-juny 2023, per un import de 5.925,58 euros, Resolució publicada en el BOP núm. 103 de 30 de maig de 2023, dins de la convocatòria del Pla d’Ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi de la província d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals dependents dels mateixos (Patronats, Organismes Autònoms, Fundacions Esportives, etc.), per a la realització d’activitats esportives (competitives, fisicorecreatives, populars, formatives, divulgatives, etc.), o per al funcionament d’Escoles esportives municipals, anualitat 2023, BOP núm. 46, 07/03/2023.

Pin It on Pinterest

Share This