L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, ha adoptat per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada amb data 31 d’octubre de 2022, acceptar la sol·licitud de canvi efectuada per aquest Ajuntament en relació a la subvenció concedida per la mateixa mitjançant resolució adoptada amb data 23 de maig de 2022 i publicada en el BOP núm. 98, de 25 de maig de 2022, dins de la “Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats Locals Menors de la província d’Alacant per a la redacció i presentació de projectes europeus, anualitat 2022” (BOP 53, 17/03/2022),

concedint un canvi en el seu concepte i import, havent-se aprovat una ajuda de 1.800,00 euros, Prestació II, Programa Europeu Erasmus + KA152. Projecte “Driver’s Seat-Time to Take the Wheel Again” d’intercanvi juvenil per a fomentar estils de vida saludables i noves oportunitats d’aprenentatge, resolució publicada en el BOP 210, 4/11/2022.

Pin It on Pinterest

Share This